dikilim.orgDikilim.Org | Dikili Web Sitesi

dikilim.org Profile

dikilim.org

Title:Dikilim.Org | Dikili Web Sitesi

Description:Dikilim.Org | Dikili Web Sitesi Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikili Vakf? ve Dikili Ar – Ge Grubunun bu güne kadar Dikili’de yürüttü?ü ?al??m

Keywords:

Discover dikilim.org website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

dikilim.org Information

Website / Domain: dikilim.org
Website IP Address: 104.223.127.2
Domain DNS Server: ns2.proudserver.com,ns1.proudserver.com

dikilim.org Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dikilim.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

dikilim.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 19 Oct 2017 13:04:09 GMT
Server Apache

dikilim.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

dikilim.org Similar Website

Domain WebSite Title
titanlabs.net Titan Labs | The Professional’s Choice for Cleaning Supplies since 1984 |
petnet.com.ph Document
nicholasaluminium.com Nicholas Aluminium - For All Kinds of Aluminium Works
walkerhk.com.hk Walker Logistics (HK) Limited
ristorantelacampana.com Home
texaswindstorm.com Eco-Holdings Engineering (F-7395) T.D.I. Windstorm Design & Inspection Services
fecive.com FECIVE | Festival de Cine Venezolano en Buenos Aires
acc-pa.org Association of Certified Compliance Professionals in Africa (Accpa) - Anti-money Laundering Journal...
primefoodmarket.com Prime Food Market – Food Store | Brick, NJ
ajgatorsrv.com Home
ghanaweb.tv Ghana TV Channel online GTV, Adom TV- GhanaWebTV
benfranklinplumbers.com Atlantic County, NJ Plumbers | Benjamin Franklin Plumbing
lithistone.net EarthBuilt Associates - Custom Homes - Rammed Earth - Colorado - Boulder - Fort Collins
sewvacshack.com Home
westmattress.com Discount Mattress Fl - Online
usc-inc.com Home
sealevelops.com Sea-Level Operations
onlinepestceus.com Pest CEUs online. We offer Online Pest Control renewal. Pest CEU Experts

dikilim.org Traffic Sources Chart

dikilim.org Alexa Rank History Chart

dikilim.org aleax

dikilim.org Html To Plain Text

Dikilim.Org | Dikili Web Sitesi Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikili Vakf? ve Dikili Ar – Ge Grubunun bu güne kadar Dikili’de yürüttü?ü ?al??malar ile ilgili haz?rlanan tn?t?m videosu.. More ? Dikiliye ESHOT Otobüs Hatt? ESHOT Genel Müdürlü?ü, 1 May?s 2015 den itibaren ?zmir in 9 il?esine otobüs seferlerini ba?lat?yor. ESHOT Genel Müdürlü?ü, kentin bat? b?lümündeki Karaburun ve ?e?me, kuzeyindeki Bergama, Dikili ve K?n?k ve güneydeki il?eler ?demi?, Beyda?, Kiraz More ? Dikili D?K?L? ?zmir ili Dikili il?esi Ege denizi k?y?s?nda, Bal?kesir ili Ayval?k il?esine, ?zmir’ in Bergama ve Alia?a il?elerine kom?u, Midilli Adas? kar??s?nda yer almaktad?r. Dikili ?l?esi ?zmir’e 118 km, Alia?a’ya 60 km, Ayval?k’a 42 More ? Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu 5 May?s 2016 Dikili ARGE Grubu, Dikili Hakk?nda, Genel Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikili Vakf? ve Dikili Ar – Ge Grubunun bu güne kadar Dikili’de yürüttü?ü ?al??malar ile ilgili haz?rlanan tn?t?m videosu.. Devam?n? Oku... Dikiliye ESHOT Otobüs Hatt? 15 Nisan 2015 Genel ESHOT Genel Müdürlü?ü, 1 May?s 2015 den itibaren ?zmir in 9 il?esine otobüs seferlerini ba?lat?yor. ESHOT Genel Müdürlü?ü, kentin bat? b?lümündeki Karaburun ve ?e?me, kuzeyindeki Bergama, Dikili ve K?n?k ve güneydeki il?eler ?demi?, Beyda?, Kiraz ve Tire’ye 1 May?s 2015 tarihinden itibaren otobüs seferlerine ba?lama karar? alm??t?r. K?sa süre sonra ESHOT un web sitesinde güzergah ve saat bilgileri ilan edilecektir. B?lgemize Yeni Hatlar ?u ?ekilde: 837 Dikili-Alia?a Aktarma ESHOT otobüs hatt? Tam bilet: 4,50 TL, ??retmen 2,75 TL, ??renci 2,45 TL 836 K?n?k-Bergama ESHOT otobüs hatt? Tam bilet: 2,25 TL, ??retmen 1,25 TL, ??renci 1,60 TL 835 Bergama-Alia?a Aktarma ESHOT otobüs hatt? Tam bilet: 4,50 TL, ??retmen 2,75 TL, ??renci 2,45 TL Hat No: 837 – D?K?L?-AL?A?A AKTARMA GüZERGAH : ?ANDARLI-YEN? ?AKRAN-?ALTIDERE ?? GüNLER?-HAFTA ??? D?K?L? Kalk?? 07:15 08:50 18:50 19:55 AL?A?A Kalk?? 06:00 07:30 17:20 18:20 CUMARTES? D?K?L? Kalk?? 07:15 08:40 15:35 16:55 18:10 19:30 AL?A?A Kalk?? 06:03 07:23 14:25 15:40 17:08 18:23 PAZAR D?K?L? Kalk?? 07:15 08:40 15:35 16:55 18:10 19:30 AL?A?A Kalk?? 06:03 07:23 14:25 15:40 17:08 18:23 Devam?n? Oku... Dikili ARGE Grubu 8 ?ubat 2015 Dikili ARGE Grubu Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili ??in; 29.11.2014 tarihinde Dikili il?esinde ikamet eden toplam 9 g?nüllü “Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili” temas? alt?nda bir araya gelmi?tir. ?e?itli sivil toplum kurulu?lar?, ?zel ve kamu kurum ve kurulu?lar?nda g?rev yapan ?al??ma grubu kat?l?mc?lar? “Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili” ortak paydas?nda birle?erek, ?ncelikli olarak dezavantajl? kesimler (engelli, ya?l?, kad?n ve ?ocuklar) olmak üzere Dikili’de sürekli ve ge?ici ya?ayanlar?n do?ru sa?l?k davran??lar?n?n ve sa?l?kl? ya?am bilincinin kazand?r?lmas?; ya?l?, engelli ve ailelerinin ya?am kalitelerinin yükseltilerek aktif ya?ama kat?l?mlar?n?n sa?lanmas?; Dikili’de ziraat, ticaret, sanayi, turizm gibi sekt?rlerin geli?mesi, yerel ekonominin canland?r?lmas? ve b?lgenin kalk?nd?r?lmas?; Dikili’de ?evre, kültür, sanat ve turizm alan?nda il?enin geli?imine ve tan?n?rl???na katk?da bulunarak k?rsal kalk?nma ve k?rsal turizm, sa?l?k turizmi, engelli ve 3. ya? turizminin geli?tirilmesine y?nelik ?al??malarda bulunulmas?, daha iyi ve ya?an?labilir Dikili i?in sa?l?k, sosyal, kültürel ve teknik vb her türlü ara?t?rma ve geli?tirme faaliyetleri ile Dikili’nin ihtiyac? olan her türlü tesislerin kazand?r?lmas? ve a?a??da yer alan hedeflerin ger?ekle?tirilmesi amac?yla, g?nüllülük esas?yla “Dikili ARGE Grubu” ad? alt?nda bir araya gelerek ?al??malara ba?lanm??t?r. 1-Hedefimiz “Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili” dir. 2-Daha iyi ve ya?an?labilir bir Dikili i?in ?nceli?imiz Dikili halk?n?n sosyal ve ekonomik durumunun iyile?tirilmesidir. Bu amaca ula?abilmek i?in ?ncelikle dezavantajl? gruplar tercih edilecektir. 3-Dikili i?in bundan sonra yap?lacak ?al??malarla ilgili yol haritas?n?n belirlenmesi amac?yla k?sa, orta ve uzun vadede hedefler belirlenmeli ve bu hedeflere y?nelik Sivil Toplum Kurulu?lar?, Kamu ve ?zel Kurum ve Kurulu?larla i?birli?i i?inde plan, proje ve faaliyetler ortaya konulmal?d?r. 4-Dikili’nin “Ya?l? ve Engelli Dostu ?l?e” olmas? sa?lanarak “Engelli Turizmi”ne ve “3. Ya? Turizmi”ne uygun bir il?e haline getirilmelidir. 5-Dikili’de ya?l? ve engellilerin ya?am kalitelerinin yükseltilmesine y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. 6-Dikili’de engellilerin ailelerini ve engellileri sosyal hayata kazand?rmay?, ailelerin ve toplumun etkile?imini ve bilin?lenmesinin sa?lanmas?na y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. 7-Dikili’de do?ru sa?l?k davran??lar?n?n geni? halk kitlelerine ula?mas?n?n sa?lanmas? amac?yla do?ru sa?l?k bilincinin ve sa?l?kl? aktif ya?am al??kanl?klar?n?n kazand?r?lmas?na, sa?l???n geli?tirilmesine, aktif ya?lanmaya y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. 8-Dikili’de kurumsal huzurevi ve yat?l? bak?m merkezi ?al??malar?na ivme kazand?r?lmal?d?r. 9-Dikili’de kazalarda ?ncelikli risk grubunu olu?turan “ya?l?lar” ve “0-6 ya? grubu ?ocuklar” i?in ev kazalar?n?n ?nlenmesi, il?edeki trafik kazalar?n?n ?nlenmesi, il?e sakinlerinin ilk yard?m ve afet bilincinin geli?tirilmesine y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. 10-Dikili’de aile i?i ?iddetin ?nlenmesi, alkolün a??r?ya kullan?m?, tütün mamulleri ve ba??ml?l?k yap?c? madde kullan?m?n?n azalt?lmas?na y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. 11-Dikili’nin bilim, kültür, sanat ve turizm alan?ndaki geli?imine katk?da bulunarak il?enin tan?n?rl???n?n artt?r?lmas?, il?enin cazibe merkezi haline getirilmesine y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. 12-Dikili’de yerel ekonominin canland?r?lmas?na, b?lgenin kalk?nd?r?lmas?na, iyi tar?m uygulamalar?n?n desteklenmesine y?nelik ?al??malarda bulunulmal?d?r. ?al??ma grubu üyeleri belirtilen konu ba?l?klar?nda hedef ve stratejiler belirlemi?tir. ?lerleyen d?nemlerde k?sa, orta ve uzun vadeli hedef ve stratejilere y?nelik eylemler belirlenip; plan, proje ve faaliyetler haz?rlanarak Dikili il?e s?n?rlar? i?inde yap?lacak ?al??malara ivme kazand?rmas? planlanmaktad?r. Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili i?in Hedefler: HEDEF 1: Dikili ?l?esinde Mevcut Durumun Saptanmas? (2 Strateji) HEDEF 2: Dikili ?l?esinde Ya?ayanlara Do?ru Sa?l?k Davran??lar? ve Sa?l?kl? Ya?am Bilincinin Kazand?r?lmas?, Sa?l???n Geli?tirilmesi (14 Strateji) HEDEF 3: Dikili ?l?esinde Dezavantajl? Gruplar ?nceliklidir (12 Strateji) HEDEF 4: Dikili ?l?esinde Kent Kültürünün Geli?tirilmesi ve Yerel Ekonominin Canland?r?lmas? (7 Strateji) ?al??ma grubu üyeleri, g?nüllüler d???nda ulusal ve b?lgesel sivil toplum kurulu?lar?n?, kamu ve ?zel kurum ve kurulu?lar?n? harekete ge?irerek ?al??malara kurumsal olarak katk? sa?lamalar?n? planlamaktad?r. ?lerleyen d?nemlerde “Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili” ortak paydas?nda birle?ecek ulusal ve b?lgesel Sivil Toplum Kurulu?lar?, kamu ve ?zel kurum ve kurulu?lar?n aralar?nda protokol imzalamalar? sa?lanarak, Dikili i?in belirtilen hususlarda hedef, faaliyet, aktivite ve proje ?al??malar?na daha geni? bir kat?l?mla katk?lar?n?n sa?lanmas? planlanmaktad?r. D?K?L? ARGE ALT GRUPLARI 1.Gurup-Sa?l???n Geli?tirilmesi 2.Gurup-Dezavantajl? Guruplar ”Ya?l?, Engelli, ?ocuk ve 3.Gurup-Yerel ve K?rsal Ekonomi 4.Gurup-Kent Kültürü ?LET???M E-Posta: dikiliarge@gmail.com Twitter: @DikiliArge Facebook: Dikili Arge WEB: www.dikiliarge.com Devam?n? Oku... Turizm Tesisleri-Konaklama Yerleri 11 May?s 2014 Konaklama Yerleri Dikili Konaklama Yerleri S?n?f? Ad? Adresi Telefon Oda Yatak **** Hali? Park Hotel Dikili Cumhuriyet Mah.?etin Eme? Cad No:2 671 70 10 144 288 *** Dikili Sunset Otel ?smet pa?a Mah.U?ur Mumcu Cad.No:3 671 88 56 31 62 ** Perla Otel ?.Sami Akbulut Cd. 97 671 41 45 47 106 * Aterna Oteli U?ur Mumcu Cad.Dan??tay Yolu 671 84 55 17 34 P Alme Pansiyon ?smet Pa?a Mh. ?zen Sk. 671 45 71 18 32 ? Kalem Adas? Oliviera Resort Bademli K?yü Kalem Adas? 677 80 23 29 61 Devam?n? Oku... Gezilecek Yerler-Turizm 11 May?s 2014 Gezilecek Yerler TUR?ZM Dikili il?esi do?al ve antik güzelliklerin bulundu?u zengin turizm potansiyeli ile gelecekte se?kin bir yerle?im birimi olmaya haz?rd?r. Kara?am ormanlar?, su kaynaklar?, mesire yerleri me?hurdur. Eko turizm potansiyeli yüksektir. Su ??kt? memba suyu ve saz ?ay?r? yaz aylar?nda bir gezi ve dinlenme yeridir. Ala?am ormanlar? i?inde Yayla, Bebek, G?lcük, Hac?kerim b?lgeleri ba?l?ca kamp ve dinlenme yerleridir. Bademli k?yünün tarihi ve tabii güzellikleri; Merdivenli ve Denizk?y’de bulunan krater g?lleri ile ma?aralar ve Madra ?ay?’na dayanan ormanlar di?er tarihi ve tabii zenginlikleri olu?turmaktad?r. Dikili’nin nahiyesi olan ?andarl?, daha ?ok kentsel alanlardan ka?ma, do?a ile bütünle?me, kent ya?am?n?n yaratt??? gerilimlerden kurtulma ?zlemini ?ekenler i?in iklimi, do?a olu?umlar?, do?al güzellikleri, adalar?, adac?klar?, doruklar?, yama?lar?, seyirlik alanlar?, koylar?, termal kaynaklar? ve ?evre metropollere yak?nl??? ile h?zl? bir geli?me i?inde bulunan ?nemli bir turizm ?ekim merkezidir. ?l?e merkezinden denize girme olana?? sundu?u gibi uzun bir kumsal ?eridi ile geni? bir sahil se?ene?i sunmaktad?r. Yerle?me ?evresinde M.?. 10. yüzy?la tarihlenen antik ATERNEUS kenti ile P?TANE (?andarl?) kenti kal?nt?lar? bulunur. Dikili ayn? adla an?lan liman? ile hareketli bir gümrük kap?s? durumundad?r. ?zmir’ e gelen turistlerin ?nemli bir b?lümü Dikili’den giri? yapar. Bunlar?n ?o?u yak?nda bulunan Bergama (Pergamon) kentinin tarihi-kültürel varl?klar?n? g?rmeye gelen günübirlik turistlerdir. Dikili antik d?nemde Pergamon’un bir liman? durumundayd?. Bugünde ayn? i?levini sürdürmektedir. ILICALARI NEB?LER ILICASI: Dikili’den Ayval?k y?nünde 12 km. gittikten sonra sa?a d?nülerek 4 Km. daha gitmeniz gerekmektedir. Il?ca ??nar a?a?lar?n?n g?lgesinde kubbeli hamam? ve dinlenme kabinleri ile olduk?a sakin bir yerdir. Hamam b?lümünde s?cakl?k 57 derece, a??k kaynakta 53 derecedir. Suyunda hidroasenat bulunan ?l?ca a?r? dindirici, k?smi fel?, b?brek ta??, kum, romatizma, kad?n hastal?klar?, cilt hastal?klar? ve damar t?kan?kl?klar?nda ?ifa vericidir. ?AMUR ILICASI: Dikili’den Bergama y?nünde 4 km. yol ald?ktan sonra sa?a iniyor ve toprak yoldan 2 km. daha gidiyorsunuz. Il?ca ?amur banyosu yap?ld??? i?in bu adla an?l?yor. Su s?cakl??? 47 derece olup, kaynakta 72 derecedir. i?inde erimi? silisyum ve bir?ok mineral bulunur. A?r?, s?z?, Romatizma ve cilt hastal?klar?na birebir ?ifad?r. BADEML? DEN?Z ILICASI: Bademli’den Denizk?y’e giderken 3 km. yol ald?ktan sonra asfalt yoldan sa?a d?nüp, toprak yoldan denize ineceksiniz. Yaz-K?? burada hem denize hem ?l?caya girebilirsiniz. Bademli ?l?cas?n?n kaynak s?cakl??? 65 derece, deniz ve a??k kaynar s?cakl??? 42 derece dolay?ndad?r. Hidroasenat ve arsenik bulunan suyun a?r?, s?z?, romatizma, b?brek ta?? ve cilt hastal?klar?na iyi geldi?i bilinmektedir. KAYNARCA: Dikili’den ??k?p Bergama’ya giderken, hemen hemen yolu yar?lad???n?zda sa?da yer almaktad?r. Buras? s?ylencelere konu olan ünlü kaynarcad?r. Su s?cakl??? kaynama ve buharla?ma noktas? olan 100 dereceyi bulur. KOCAOBA ILICASI: Dikili’den ??k?p Bergama y?nünde anayola girer girmez sola d?nmeniz gerekir. Bu ?l?can?n su s?cakl??? 45-56 derece aras?ndad?r. NEB?LER ?ELALES?: Dikili’den ?ok k?sa bir yolculukla ula?abilen Nebiler K?yü’nde, ?elalelerden ma?ara ve nehirlere kadar do?an?n ke?fedilmeyi bekleyen sürprizleri ziyaret?ilerini beklemektedir. Nebiler ?elalesi, ?evresindeki ma?aralar, ya?l? a?a?lar ve büyüleyici ortam ziyaret?ilere büyük bir do?a keyfi ve huzur verecektir.Nebiler K?yü ve ?elalesi, bar?nd?rd??? kü?ük ?elaleleri ve düdeni ile birlikte sahip oldu?u güzel trekking parkurlar? ile ?zellikle gen? turistlerin do?a yürüyü?ü ve trekking aktiviteleri i?in büyük ilgi oda?? konumundad?r. Dikili ve Bergama’da konaklayan turistler i?in Nebiler K?yü’ne trekking turlar? düzenleyen acentalar bulunmaktad?r. D?K?L? ATATüRK BOTAN?K BAH?ES?: Tropik b?lgelerden Alp da?lar?na kadar ?ok geni? bir co?rafyaya ait pek ?ok bitki türünü bar?nd?ran Atatürk Botanik Bah?esi, otuz hektarl?k alan üzerinde kurulmu?tur. Yakla??k ü? bin bitki ?e?idinin yaratt??? renk cümbü?ü ile ziyaret?ilerine keyif veren güzelli?i ve zenginli?i dünya literatürüne girmeyi ba?arm??t?r. Buras?, ülkemizin en yetkin ve uluslararas? nitelikteki tek botanik bah?esidir. Arbeterum’da yüzlerce a?a? ve ?al? türü yeti?tirilmektedir. Ayr?ca kurutulmu? bitki ?rneklerinin korundu?u ve üzerinde bilimsel ara?t?rmalar?n yap?ld??? bir Herbaryum Merkezi de yer almaktad?r. Atatürk’ten Latin alfabesi dersi alan do?a a???? merhum Macit Ersoy’un Dikili’de olu?turdu?u botanik bah?esi dünya literatürüne girmi?tir.Dikili Belediyesi’nin g?sterdi?i otuz hektarl?k alanda ?al??malara ba?layan bitki ara?t?rmac?s? Ersoy, gezdi?i tüm ülkelerden getirdi?i bitki tohumlar?n? yeti?tirerek Türkiye’nin kamuya a??k ilk botanik bah?esini olu?turmu?tur. Bitkilerle “ATA” kelimesi ay y?ld?z ?ekli verilmek suretiyle ?evre düzenlemesi yap?lan Atatürk Botanik Bah?esi, Dikili’nin her taraf?ndan g?rülebilmektedir. (Kaynak : www.dikiliguide.com ) Kaynak: ?zmir Kültür ve Turizm ?l Müdürlü?ü Web Sitesi Devam?n? Oku... Dikili Tarihi 11 May?s 2014 Dikili Tarihi D?K?L? ?L?ES? TAR?H? ANT?K D?NEM Dikili tarihi; ?lk arkeolojik bilgilere g?re Dikili’nin M.?. 4000-5000 y?llar?na kadar uzanan geni? bir ge?mi?i vard?r. ?lk yerle?im yerlerinden A??ltepe ve Kaletepe’de yap?lan kaz?lar sonucunda Akalar’?n ya?ad??? bu b?lgeye Aterneus denildi?i belirtilmi?tir. Eo?l?’lerin Dikili topraklar? üzerinde Aterneus, Pytani, Astria, Teutronia gibi kentleri ve siteleri bulundu?u arkeolojik kaz?lardan anla??lm??t?r. ?lk ?a?larda Lidyal?lar, ?ranl?lar, Frikya ve Mysial?lar daha sonra Romal?lar, Bergamal?lar, Orta ?a?da da Bizansl?lar, Cenoval?lar, Sel?uklular ve Osmanl?lar hakim olmu?lard?r. Dikili b?lgesindeki tarihi kent ve sitelerde Aristo, Hermos, August, ?skender gibi ünlü isimler zaman zaman bulunmu?lard?r. TüRK H?K?M?YET? D?NEM? Yeni Dikili tarihi Bergama’l? Karaosmano?lu’nun Dikili’de ?iftlik kurmas? ve burada dikmelik yeti?tirmesi ile ba?lam??t?r. ?nceleri Dikmelik olarak ge?en isim daha sonra Dikili haline gelmi?tir. Karaosmano?lu ayr?ca bugünkü Pazar yerinin yan?nda ?iftlik kurmu?, b?lgede hayvanc?l?kla ge?inenleri burada toplayarak kü?ük bir k?y haline gelmesini sa?lam??t?r. Sel?uklular b?lgeyi ele ge?irdikten sonra, uzun süre Türk ve Osmanl? hakimiyetinde kalm??, 1919-1922 y?llar? aras?nda Yunanl?lar?n i?gali alt?na giren Dikili, 14 Eylül 1922’de dü?man i?galinden kurtar?lm??t?r. CUMHUR?YET D?NEM? Dikili 1860 y?l?nda Bergama’n?n bir k?yü iken bu tarihte Bergama’ya ba?l? bir bucak, 1923 y?l?nda da belediyelik olmu?tur. 13 Ekim 1928 tarihinde de Bergama’dan ayr?larak ?zmir ?linin bir il?esi olmu?tur. D?K?L? Y?RES?NDEK? TAR?H? YERLER Dikili il?esi do?al ve antik güzelliklerin bulundu?u zengin turizm potansiyeli ile gelecekte se?kin bir yerle?im birimi olmaya haz?rd?r. ?l?e merkezinden denize girme olana?? sundu?u gibi uzun bir kumsal ?eridi ile geni? bir sahil se?ene?i sunmaktad?r. Yerle?me ?evresinde M.?. 10. yüzy?la tarihlenen antik ATERNEUS kenti ile P?TANE (?andarl?) kenti kal?nt?lar? bulunur. Dikili ayn? adla an?lan liman? ile hareketli bir gümrük kap?s? durumundad?r. ?zmir’ e gelen turistlerin ?nemli bir b?lümü Dikili’den giri? yapar. Bunlar?n ?o?u yak?nda bulunan Bergama (Pergamon) kentinin tarihi-kültürel varl?klar?n? g?rmeye gelen günübirlik turistlerdir. Dikili antik d?nemde Pergamon’un bir liman? durumundayd?. Bugünde ayn? i?levini sürdürmektedir. ATERNEUS: Bergama – Dikili karayolunun Dikili yol ay?r?m?na yak?n bir yerde (A??lkale) bulunur. Aterneus Kalesi’nin yap?m tarihi Pergamon’dan daha eskidir ve tun? devrine dayanmaktad?r. 14 hektar alan üzerinde kurulmu? olan Dikili Aterneus Kalesi’nde bulunan en eski malzeme M?.1200 tarihine kadar gitmektedir. Münih üniversitesi ??retim üyesi Jeofizik Uzman? Dr. Albrecht Matthaei ba?kanl???nda yap?lan yüzey kaz?lar?nda, kaz?lmadan yüzeyde ne varsa o ortaya ??kart?lmaktad?r. Seramik ara?t?rmalar? yaparak buradaki kentin tüm kronolojisini bulunmu?tur. Bu bulgulara g?re; M?. 1200 y?l?ndan 2.yüzy?la kadar kentte kesintisiz bir yerle?menin oldu?u ve bundan sonra kentin terk edildi?i, MS 13. yüz y?la kadar harabe olarak kald???, daha sonra buraya Bizanslar?n geldi?i anla??lmaktad?r. Kent M?. 4. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda ?ok büyümü? ve Kentin di?er kentlerle ili?kisi s?n?rl?, i?ine d?nük olarak kalm??, kendileri ürettikleri malzemeleri kullan?p di?er kentlerle al?? veri? yapmam??lard?r. Daha sonra ne oldu?u anla??lamadan her yerden mal almaya ba?lam??lard?r. Surlar?n geni?li?inden kentin ?ok büyük oldu?unu anl?yoruz. Kentin ?ren yeri 177 m. yükseklikteki Kaletepe üzerinde bulunmaktad?r. Dr.Matthaei bu tepenin yama?lar?n?n evlerle dolu oldu?unu belirterek; “Buras? M? 2. yüzy?lda sivrisinek ve s?tma yüzünden terk edilmi? olabilece?ini, bu konuda jeomorfologlar?n ara?t?rma yapt???n? s?ylemi?tir. ?nsanlar buradan ayr?ld?ktan sonra burada har?s?z yap?lan surlar zamanla toprak hareketleri, do?a olaylar? ile kendili?inden harabe haline d?nmü? ve kayan topraklar ve ta?lar evlerin üzerlerini kapatm??t?r. Helenistik d?nemde yap?ld??? i?in ?nemli bir yerdir ve Helenistik d?nem bütün ayr?nt?lar?yla burada ya?amaktad?r. P?TANE (?andarl?): Dikili’nin güneyindeki ?andarl? K?rfezinin kuzey k?y?s?nda yer alan bir yerle?im yeridir. Eo?l? kenti olan ?andarl?’n?n Akropukin’de ger?ekle?tirilen kaz?larda “Myken Kerami?i” M.?. 625-500 y?llar?na dayanan vazolar, kü?ük yap?tlar ve arkaik heykel bulunmu?tur. Bu eserler günümüzde ?stanbul ve Bergama Arkeoloji Müzelerinde sergilenmektedir. ?andarl?’n?n 13 ya da 14. yüzy?llarda yap?ld??? bilinen g?rkemli kalesi ülkemizin en iyi korunmu? kalelerinden biridir. 15.yy.’da Türkler taraf?ndan yenilenen kale 1957 y?l?nda onar?lm??t?r. ?andarl? (Pitane) y?resinde s?ylenceye g?re Amazon kad?n sava???lar y?reye egemen olmu?lar ve pitane ba?ta olmak üzere bir?ok k?y? kentin kurucusu olmu?lard?r. Anlam?; kad?n kenti, krali?e kenti olan Pitane s?zcü?ü de buradan gelmektedir. Pitane ad?ndan sonra ?andarl?’ya Türkler Asar ve Hisar gibi adlar vermi?lerdir. ?andarl? orta?a? d?neminde ?nemini yitirmi?, Bizans ve Ceneviz güdümünde kalm??, Türk egemenli?i alt?na girince k?y? kent olmas? nedeni ile pek ilgi g?rmemi?tir. II. Murat’?n ünlü sadrazam? ?andarl? Halil Pa?a, Cenevizlilerden kalma k?hne kaleyi yeniden yapt?rm?? ve kenti bay?nd?r hale sokmu?tur. B?ylece ?andarl? Kalesi sa?lam ve korunakl? bir hal alm??t?r. O zamandan beri de Pitane ad?n?n yerini ?andarl? alm??t?r. Ba?ka bir deyi?le ?andarl?’n?n isim babas? Halil Pa?a’d?r. Kaynak: ?zmir Kültür ve Turizm ?l Müdürlü?ü Web Sitesi Devam?n? Oku... N?bet?i Eczane 9 May?s 2014 N?bet?i Eczane ?zmir Dikili N?bet?i Eczane Listesi – 2015 ?UBAT 2015 ?l?e N?bet Tarihi Eczane Ad? Adres Telefon D?K?L? 01.02.2015 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 D?K?L? 02.02.2015 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 D?K?L? 03.02.2015 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 D?K?L? 04.02.2015 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 D?K?L? 05.02.2015 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 06.02.2015 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 D?K?L? 07.02.2015 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 08.02.2015 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 D?K?L? 09.02.2015 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 D?K?L? 10.02.2015 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 D?K?L? 11.02.2015 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 D?K?L? 12.02.2015 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 D?K?L? 13.02.2015 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 D?K?L? 14.02.2015 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 D?K?L? 15.02.2015 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 D?K?L? 16.02.2015 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 D?K?L? 17.02.2015 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 D?K?L? 18.02.2015 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 D?K?L? 19.02.2015 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 20.02.2015 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 D?K?L? 21.02.2015 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 D?K?L? 22.02.2015 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 D?K?L? 23.02.2015 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 D?K?L? 24.02.2015 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 D?K?L? 25.02.2015 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 D?K?L? 26.02.2015 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 D?K?L? 27.02.2015 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 D?K?L? 28.02.2015 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 MAYIS 2014 N?bet Tarihi Eczane Ad? Adres Telefon 01.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 02.05.2014 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 03.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 04.05.2014 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 05.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 06.05.2014 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 07.05.2014 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 08.05.2014 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 09.05.2014 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 10.05.2014 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 11.05.2014 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 12.05.2014 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 13.05.2014 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 14.05.2014 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 15.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 16.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 17.05.2014 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 18.05.2014 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 19.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 20.05.2014 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 21.05.2014 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 22.05.2014 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 23.05.2014 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 24.05.2014 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 25.05.2014 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 26.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 27.05.2014 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 28.05.2014 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 29.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 30.05.2014 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 31.05.2014 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 ?l?e N?bet Tarihi Eczane Ad? Adres Telefon D?K?L? 01.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 D?K?L? 02.05.2014 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 D?K?L? 03.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 D?K?L? 04.05.2014 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 D?K?L? 05.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 06.05.2014 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 D?K?L? 07.05.2014 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 D?K?L? 08.05.2014 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 D?K?L? 09.05.2014 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 D?K?L? 10.05.2014 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 D?K?L? 11.05.2014 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 D?K?L? 12.05.2014 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 D?K?L? 13.05.2014 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 D?K?L? 14.05.2014 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 D?K?L? 15.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 D?K?L? 16.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 17.05.2014 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 D?K?L? 18.05.2014 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 D?K?L? 19.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 20.05.2014 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 D?K?L? 21.05.2014 DA?LI ECZANES? ?smetpa?a mah.9 Sok.No:41 D?K?L?/?ZM?R 6718188 D?K?L? 22.05.2014 B?RSEN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A D?K?L?/?ZM?R 6718554 D?K?L? 23.05.2014 BADEML? ECZANES? ?smetpa?a mah.13 Sok.No:43 D?K?L?/?ZM?R 6719396 D?K?L? 24.05.2014 D?K?L? ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:22 D?K?L?/?ZM?R 6716101 D?K?L? 25.05.2014 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 D?K?L? 26.05.2014 YEN? DERYA ECZANES? Salimbey mah.42/1 sok.No: 9 D?K?L?/?ZM?R 6718475 D?K?L? 27.05.2014 ?ZLEM ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A D?K?L?/?ZM?R 6714129 D?K?L? 28.05.2014 AK ECZANES? ?smetpa?a mah.3/1 Sok.No.11/A D?K?L?/?ZM?R 6712230 D?K?L? 29.05.2014 ?AVDAR ECZANES? Salimbey mah.Atatürk cad.No: 14/E D?K?L?/?ZM?R 6714114 D?K?L? 30.05.2014 UMUT ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:44 D?K?L?/?ZM?R 6715357 D?K?L? 31.05.2014 YAMAN ECZANES? ?.Sami Akbulut Cad. No:23 D?K?L?/?ZM?R 6717881 Devam?n? Oku... Dikili Telefon Rehberi – 2015 21 Nisan 2014 Dikili Telefon Rehberi ?ZM?R D?K?L? TELEFON REHBER? Dikili Kaymakaml???: 671 40 05 Dikili Belediyesi: 671 40 56 Dikili Emniyet Müdürlü?ü: 671 24 95 Dikili Jandarma Komutanl???: 671 40 28 Dikili Devlet Hastanesi: 444 35 19 Adres: Salim Bey Mah. Reyhan Sok. No : 4 Dikili/ ?zmir Dikili DH ?andarl? Semt Poliklini?i: 673 32 06 Dikili Toplum Sa?l??? Merkezi: 671 70 77 Adres: Cumhuriyet Mah. Bahriye ü?ok Cad. 306.Sok No:2 Dikili/ ?zmir Dikili 1 Nolu Merkez ASM – 1. AH Birimi – Dr.Nilgün Kesercio?lu: 6712344 Dikili 1 Nolu Merkez ASM – 2. AH Birimi – Dr.Kemal Doyuran: 6714848 Dikili 1 Nolu Merkez ASM – 3. AH Birimi – Dr.Selma Yurdagül Atam: 6713266 Dikili 1 Nolu Merkez ASM – 4. AH Birimi – Dr.Nejdet Aka: 6717727 Dikili 1 Nolu Merkez ASM – 9. AH Birimi – Hamdi I??k: 6715050 Dikili 2 Nolu Kabakum ASM – 5. AH Birimi – Dr.Kaan Ural: 6757755 Dikili 3 Nolu Gülkent ASM – 6. AH Birimi – Dr.Hakan ?rs: 6760403 Dikili 4 Nolu ?andarl? ASM – 7. AH Birimi – Dr.G?k?in Dolay: 6730855 Ak Eczanesi: 6712230 Adres: ?smetpa?a Mah.3/1 Sok.No.11/A Dikili/?zmir ?zlem Eczanesi: 6714129 Adres: ?.Sami Akbulut Cad. No:48/A Dikili/?zmir Yeni Derya Eczanesi: 6718475 Adres: Salimbey Mah.42/1 Sok.No: 9 Dikili/?zmir ?avdar Eczanesi: 6714114 Adres: Salimbey Mah.Atatürk Cad.No: 14/E Dikili/?zmir Umut Eczanesi: 6715357 Adres: ?.Sami Akbulut Cad. No:44 Dikili/?zmir Yaman Eczanesi: 6717881 Adres: ?.Sami Akbulut Cad. No:23 Dikili/?zmir Da?l? Eczanesi: 6718188 Adres: ?smetpa?a Mah.9 Sok.No:41 Dikili/?zmir Birsen Eczanesi: 6718554 Adres: ?.Sami Akbulut Cad. No:46/A Dikili/?zmir Bademli Eczanesi: 6719396 Adres: ?smetpa?a Mah.13 Sok.No:43 Dikili/?zmir Dikili Eczanesi: 6716101 Adres: ?.Sami Akbulut Cad. No:22 Dikili/?zmir Dikili PTT: 671 34 18 Dikili Türk Telekom: 671 40 00 Dikili Seyahat Dikili Terminal: 671 32 00 Dikili Seyahat ?andarl? Terminal: 673 33 72 Dikili Seyahat ?zmir Otogar: 472 05 55 Devam?n? Oku... Dikili 31 Aral?k 2013 Genel D?K?L? ?zmir ili Dikili il?esi Ege denizi k?y?s?nda, Bal?kesir ili Ayval?k il?esine, ?zmir’ in Bergama ve Alia?a il?elerine kom?u, Midilli Adas? kar??s?nda yer almaktad?r. Dikili ?l?esi ?zmir’e 118 km, Alia?a’ya 60 km, Ayval?k’a 42 km, Alt?nova’ya 25 km, Bergama’ya 24 km ve K?n?k’a 42 km uzakl?ktad?r. Dikili-?zmir: 118 km Dikili-?anakkale: 225 km Dikili-?stanbul: 550 km Dikili-Ankara: 700 km Deniz yolu ile ?zmir’e 66 mil, ?stanbul’a 228 mil ve Midilli’ye 18 mil uzakl?kta yer almaktad?r. ?l?enin Yüz?l?ümü : 541 km2, denizden yüksekli?i (Rak?m?): 2 metredir. Dikili il?esinin toplam nüfusu 2013 y?l? Türkiye ?statistik Kurumu Adrese Dayal? Nüfus Kay?t Sistemi (ADNKS) Veri Taban?na g?re 36.124’dür. 18.034 erkek, 18.090 kad?n il?e s?n?rlar? i?inde ya?amaktad?r. (1 Aral?k 2013 tarihi itibar?yla) Dikili ?l?esi, Ya? Grubu ve Cinsiyete G?re Nüfus – 2013 (Büyütmek i?in üzerine t?klay?n) Dikili ?l?esi Ya?a G?re E?itim Durumu– 2013 (Büyütmek i?in üzerine t?klay?n) ?l?e Merkezi ve K?ylerde oturan nüfusun %85’i tar?mla u?ra??r. Di?er nüfus ise kü?ük esnaf, zanaatkar, tüccar ve hizmet s?n?f?n? olu?turur. ?l?ede 2010 y?l?nda a??lan Devlet Hastanesi bulunmaktad?r. Hastanede 24 saat hizmet veren acil servis d???nda Dahiliye, Genel Cerrahi, ?ocuk Hastal?klar?, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um ve Di? poliklinikleri hafta i?i her gün, üroloji poliklini?i Sal? ve Cuma günleri, KBB Poliklini?i Per?embe günleri sabahtan hizmet vermektedir. Biri il?e merkezinde di?eri ?andarl? da olmak üzere toplam iki adet 112 acil yard?m istayonu bulunmaktad?r. ?l?e merkezinde aile sa?l??? merkezi, yan?nda Devlet Hastanesinin semt poliklini?i i?inde Genel Cerrahi ve 2 adet di? poliklini?i bulunmaktad?r. Dikili il?esindeki Dikili Plaj? uzunlu?u 20 Km, ?andarl? Plaj? uzunlu?u 22 Km dir ve kumsald?r. Dikili de il?e merkezinde Sal? günleri Pazar kurulmaktad?r. üzeri kapal? ?ekilde hem k?yafet hemde meyve-sebze pazar? ?eklinde farkl? yerlerde a??lmaktad?r. Foto?raflar: Dr.Levent G??men taraf?ndan 2013-2014 y?llar?nda ?ekilmi?tir. Devam?n? Oku... Hakk?nda 30 Aral?k 2013 Dikili ARGE Grubu Dr.Levent G??MEN 1976 y?l?nda ?zmir’de do?du. ?zmir Kar??yaka Mustafa Re?it Pa?a ?lkokulu, ?zmir Kar??yaka Ortaokulunda okudu. 1 y?l ?zmir ??narl? Anadolu Teknik Lisesi Elektronik b?lümünde haz?rl?k okuduktan sonra ?zmir Kar??yaka Lisesinden 1994 y?l?nda mezun oldu. 2001 y?l?nda Eski?ehir Osmangazi üniversitesi T?p fakültesini bitirdi. Eski?ehir Anadolu üniversitesi A??k??retim Fakültesi Sa?l?k Kurumlar? ??letmesi ?nlisans program?n? ve ayn? üniversitenin ?ktisat Fakültesini bitirdi. Gazi üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü Halk Sa?l??? b?lümünde Yüksek Lisans yapt?. 2012 y?l?nda Esra G??MEN ile evlendi. Türk Geriatri Vakf? Genel Sekreterli?i g?revini 2009 y?l?ndan buyana devam etmekte olup, Türk Geriatri Vakf? ve Alzheimer Vakf?n?n mütevelli heyet üyesidir. Türk Geriatri Vakf? ?zmir ?ubesi kurucular?ndand?r, Türk Geriatri Vakf? ?zmir ?ubesi Ba?kan Vekilidir. Ayr?ca Geriatri ve Gerontoloji Derne?i’nin üyesidir. ?zmir Dikili Devlet Hastanesi Acil Servisinde g?rev yapmaktad?r. Dikili’de “Dikili ARGE Grubu” ad? alt?nda “Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili” amac?yla sivil toplum g?nüllüsü olarak ?al??malar?na devam etmektedir. Halen ?zmir Dikili’de ya?amakta olup yüzmek, yelkencilik ve foto?raf ?ekmek hobileri aras?nda bulunmaktad?r. Devam?n? Oku... Kategoriler Dikili ARGE Grubu Dikili Hakk?nda Dikili Tarihi Dikili Telefon Rehberi Genel Gezilecek Yerler Konaklama Yerleri N?bet?i Eczane Son Yaz?lar: Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikiliye ESHOT Otobüs Hatt? Dikili ARGE Grubu Turizm Tesisleri-Konaklama Yerleri Gezilecek Yerler-Turizm Ar?ivler May?s 2016 (1) Nisan 2015 (1) ?ubat 2015 (1) May?s 2014 (4) Nisan 2014 (1) Aral?k 2013 (2) Meta Giri? Yaz?lar RSS Yorumlar RSS WordPress.org Recent Posts Comments Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu 16:32 By Admin Dikili Vakf? ve Dikili Arge Tan?t?m Videosu Dikili Vakf? ve Dikili Ar – Ge Grubunun bu güne kadar Dikili’de yürüttü?ü ?al??malar ile ilgili haz?rlanan tn?t?m videosu.. Read More ? Dikiliye ESHOT Otobüs Hatt? 10:41 By admin ESHOT Genel Müdürlü?ü, 1 May?s 2015 den itibaren ?zmir in 9 il?esine otobüs seferlerini ba?lat?yor. ESHOT Genel Müdürlü?ü, kentin bat? b?lümündeki Karaburun ve ?e?me, kuzeyindeki Bergama, Dikili ve Read More ? Dikili ARGE Grubu 17:58 By admin Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili ??in; 29.11.2014 tarihinde Dikili il?esinde ikamet eden toplam 9 g?nüllü “Daha ?yi ve Ya?anabilir Dikili” temas? alt?nda bir araya gelmi?tir. ?e?itli Read More ? Turizm Tesisleri-Konaklama Yerleri 09:49 By admin Dikili Konaklama Yerleri S?n?f? Ad? Adresi Telefon Oda Yatak **** Hali? Park Hotel Dikili Cumhuriyet Mah.?etin Eme? Cad No:2 671 70 10 144 288 *** Dikili Read More ? Gezilecek Yerler-Turizm 09:40 By admin TUR?ZM Dikili il?esi do?al ve antik güzelliklerin bulundu?u zengin turizm potansiyeli ile gelecekte se?kin bir yerle?im birimi olmaya haz?rd?r. Kara?am ormanlar?, su kaynaklar?, mesire yerleri me?hurdur. Read More ? Dikili: Dikilim.Org web sitesi yay?ndad?r.. ? Social Profiles Facebook Etiketler aile hekimi Atatürk Botanik Bah?esi aterna otel Aterneus ayval?k a??lkale bademli bademli deniz ?l?cas? botanik bah?esi Dikili Dikili Atatürk Botanik Bah?esi dikili belediyesi dikili devlet hastanesi dikili eczaneleri dikili hali? park hotel dikili kapl?calar? dikili kaymakaml??? dikili konaklama yerleri dikili liman? dikili n?bet?i eczane dikili otelleri dikili paniyon Dikili Tarihi dikili telefon rehberi dikili turizm tesisleri eczane gezilecek yerler hastane izmir kalem adas? oliviera resort karaoba ?l?cas? kaynarca nebiler nebiler ?l?cas? nebiler ?elalesi n?bet?i eczane n?bet?i eczane dikili perla otel Pitane tatil Telefon Rehberi toplum sa?l??? merkezi turizm tesisleri ?amur ?l?cas? ?andarl? Calendar A?ustos 2016 Pts Sal ?ar Per Cum Cts Paz ? May 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Saya?: Contact Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis. Our Company Inc. 2458 S . 124 St.Suite 47 Town City 21447 Phone: 124-457-1178 Fax: 565-478-1445 ? 2016 Dikilim.Org Powered by WordPress | Free WP Themes | Thanks to WordPress News Theme, http://wpbiz.org/ and Fitness Free WordPress Themes

dikilim.org Whois

Domain Name: DIKILIM.ORG